Systémová korupce

vědecké aktivity

SYSTÉMOVÁ KORUPCE

je založena na tzv. síťování, tedy vzájemném propojování osob z různých sfér veřejné správy a soukromého sektoru. Struktura vazeb a vztahů obrazně představuje pavučinu, v jejíchž uzlových bodech jsou umístěny spolehlivé figury (úředníci, politici, osoby z byznysu), zajišťující funkčnost celého systému. Mezi figurami existují přinejmenším dva základní typy vazeb: 

  1. oboustranná reciprocita povinností a benefitů (často postup v kariéře, finanční bonusy, udržení u moci v případě politiků, čistý zisk u byznysu, veřejné zakázky aj.),
  2. vzájemná komplicita, která drží systém jako celek a jednotlivce v něm jako pilíře podpírající stavbu
    (= všichni na sebe vědí a jsou vzájemně vydíratelní).

V rámci veřejné správy, resp. veřejné instituce (= jakýkoli úřad) zakládá systémová korupce zcela nové normy a pravidla (korupční normy), které nahrazují ty původní. Figury zapojené v systému jsou nuceny tyto normy dodržovat, jinak jim hrozí postih (ukončení kariéry, marginalizace v rámci úřadu, veřejné zesměšňování aj.). Veřejná instituce pak ztrácí svou původní roli, tedy hájit veřejný zájem, a stává se agenturou zájmů soukromých. Přestože v jejím čele nadále stojí jmenovaní úředníci nebo volení či jmenovaní politici, jde jen o formalitu; ve skutečnosti ji z pozadí řídí neformální systémověkorupční struktury. Příkladů lze v českém prostředí nalézt velké množství - namátkou kauza pandury, kauza Státního fondu životního prostředí (L. Michálek), veřejné zadávání Středočeského kraje a jeho oblastních nemocnic, veřejné zadávání na ministerstvu obrany v 90. letech, liberecká radnice do roku 2010 aj.

Systémová korupce je jev zcela odlišný od běžné, tedy individuální korupce (= běžné úplatky a protislužby), má devastující dopad do všech sfér života společnosti (narušuje demokratický řád, odvádí veřejné finance do soukromého sektoru, způsobuje nedostatek prostředků pro financování veřejných a sociálních politik a degraduje etiku a morálku). 

Systémové korupci se publikačně věnuji od roku 2011 ve dvou rovinách: populární publicistika a sociálněvědní výzkum na Fakultě sociálních věd UK:

  • ukázky z popularizace najdete zde, zdezde a zde,
  • v rámci vědeckého výzkumu jsem pak publikoval následující texty →

           - odborné články a příspěvky na konferencích (viz Google Scholar  nebo ORCID iD),

           - dizertační práce Veřejné zadávání v prostředí systémové korupce (2020),

          - rigorózní (a diplomová) práce Systémová korupce v Liberci. Jak ji řešit? (2014).