Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 2. 12. - 8. 12. 2019

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat dlouhodobějšími koncepčními materiály (např. střednědobé cíle kvality vzdělávání aj.), dále aktuální podobou spádové vyhlášky pro základní školy pro školní rok 2020/2021 a provozními záležitostmi některých škol.

Sejde se projektový tým projektu Férové školy v Liberci, abychom diskutovali stav a plnění jednotlivých aktivit (ST 8.00).

Sejdu se s jedním z rodičů, abych s ním probral jeho názor na spádovou oblast jedné z našich základních škol (ST 11.30).

Budeme pokračovat dalším jednáním o novém dotačním fondu města a vyhlášeních jednotlivých programů, jak se jim už věnujeme od června (ST 14.00).

Zúčastním se výběrového řízení na místo vedoucí/ vedoucího oddělení školství na mém odboru školství a sociálních věcí (ST 15.30).

Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti z MŠ, abychom probrali ukončení projektu a věci s tím související (ČT 8.00). Projekt končí na konci listopadu 2019. Od července 2020 bude nahrazen projektem Férové školy II, které v sobě zahrnou aktivity pro MŠ i ZŠ.

Už potřetí projdu v pozici dotazovaného evaluací MŠMT k našim dvěma projektům ve vzdělávání - Vzdělávejme společně a Férové školy I. (ČT 9.30).

Sejdu se se všemi řediteli základních škol, abych jim prezentoval výsledky jarního dotazování žáků, učitelů i rodičů na kvalitu jednotlivých škol v řadě ukazatelů (tzv. mapy škol). Každá škola má detailní výsledky sama sebe, komparační (rozdíly mezi jednotlivými školami) má k dispozici jen rezort. Tyto výsledky také následující týden zveřejníme (PÁ 11.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (máme hotovu fcb stránku, naplánován workshop pro ředitele škol i seminář pro metodiky prevence, vyhodnocujeme výstupy z map škol, připravuji další aktivity, které chci spustit v roce 2020 aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům, připravujeme nová pravidla poskytování dotací aj.


Kultura a cestovní ruch

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit tradiční materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu, přípravu na kandidaturu Liberce na hlavní město evropské kultury 2028 - zadávací řízení na koncepci kultury, přeshraniční projekt Via Sacra a další.


Ostatní aktivity

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Rozlévání dýňové polévky v rámci adventních trhů (PÁ 11.30).

Koncert pro Naději (SO 17.00).

O vílách a Králi draků - představení v rámci projektu prevence šikany Princezna Julie (NE 15.00, Malé divadlo).


Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam kromě věcí operativní povahy posílám např. veřejnou soutěž na rekonstrukci MIC či návrhy na udělení medailí města v roce 2020.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 11. - 1. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Rychecký, K. Zajícová (Anifilm) - Anifilm 2020

B. Šolková, O. Merglová, R. Prade, pí Čepelková (Návrat) - azylový dům

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr