Zpráva o vzdělávání ukrajinských uprchlíků II

16.08.2023

Už podruhé v tomto roce jsem adresoval ministru školství detailní zprávu o vzdělávání ukrajinských uprchlíků v libereckých školách. Přestože mikroanalýza potřeb vychází čistě z poznatků 20 libereckých základních škol za školní rok 2022 - 23, nepochybuji, že k podobným závěrům docházejí kolegové - zřizovatelé škol i v dalších obcích. A že by k nim tedy mělo MŠMT významně přihlížet.

Řada kritických momentů přitom zaznívala již v první zprávě, kterou jsem zaslal (tehdy ještě) ministru školství Balašovi v březnu letošního roku. A co spolu s řediteli škol vnímáme především?

  1. Za naprosto nezbytné v prvé řadě považujeme udržení dostatečného počtu ukrajinských asistentů na plný úvazek a jejich samozřejmé financování z národních/dotačních zdrojů. Neváhám tvrdit, že bez této pomoci integrace ukrajinských školáků zhavaruje, nebo bude minimálně významně ztížena,
  2. znovu apeluji na to, aby právní předpisy, které v souvislosti s ukrajinskou krizí v ČR vcházejí v účinnost, konečně pamatovaly na pokud možno povinnou jazykovou přípravu nově příchozích ukrajinských dětí ještě před jejich vstupem do vzdělávání. Tzv. určené školy (v našem případě všechny) nejsou v takovém počtu schopny účinného jazykového dovzdělání, což se promítá v nižší úspěšnosti vzdělávání ukrajinských dětí jako celku,
  3. přetrvává nízká institucionální spolupráce státu (OSPOD, ČSSZ, cizinecká policie aj.) v případě nízkého zájmu rodičů těch dětí, které odmítají respektovat školní pravidla (účelové omlouvání absencí, nezájem řešit problémy se školou atd.),
  4. nedostatečná pediatrická a odborná (psychologická) pomoc pro ukrajinské děti, což se pro školní praxi mj. projevuje v nemožnosti vyřídit si potvrzení o zdravotní způsobilosti na školních akcích (školy v přírodě, výlety, harmonizační dny), čímž dochází k dalšímu vylučování těchto školáků z kolektivů,
  5. konečně přetrvávající nedostatečná podpora sociálně slabých rodin, která snižuje možnost hradit školní stravování a účast na kulturních či sportovních akcích.

Zbývá doplnit už jen statistiku - v končícím školním roce se počty ukrajinských dětí (se statusem uprchlíka po 24/2/2022) na našich ZŠ pohybovaly v rozmezí 630 - 650, od září 2023 to pak bude 680. Což je cca 7,5 % z celkového počtu dětí.