Získali jsme 13 miliónů na práci s rizikovými jevy

03.01.2018

Stejně jako v případě školství i v sociální oblasti se nám daří získávat významné finance na projekty z operačních fondů. Nově jsme takto uspěli hned se dvěma, jimiž chceme čelit rizikovým jevům v centru města i v jeho okrajových částech. Celkem 13 miliónů korun tak v dalších třech letech půjde na snižování bezdomovectví, udržení nájemního bydlení, snížení výskytu kriminality a souběžně zvyšování pocitu bezpečí. Projekty Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence kriminality přitom vycházejí ze schválené Strategie pro sociální začleňování.

Kontaktní sociální práce (KSP) nahradí a rozvine současný projekt, financovaný z Úřadu vlády, jímž zřizujeme pozici terénního pracovníka. Nově takto získáme celkem 4 terénní pracovníky pro sociálně vyloučené lokality a oblasti s lidmi bez přístřeší. Cílem projektu je aktivní sociální práce v přirozeném prostředí (sociálně vyloučené lokality, ubytovny, bezpřístřeší) a také řešení problémů spjatých se sociálním bydlením. Jde například o včasné řešení dluhů za bydlení, k němuž zatím nemáme dostatek vlastních kapacit, zajišťování adekvátního bydlení pro nové klienty, tedy snižování bezdomovectví, či zlepšování sousedských vztahů. Projekt v tomto směru vhodně doplní režim přidělování bytů housing first (bydlení především), který jsme zahájili ve druhé polovině roku 2017.

Druhý projekt počítá s 5 asistenty prevence kriminality (APK) pro městskou policii, měli by napomáhat se snižováním rizikových jevů, zvyšováním pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách i s mediací nejrůznějších problémů. Součástí je i prevence xenofobně a rasově motivovaných útoků, podpora nerepresivních metod městské policie i snížení míry vandalismu ve veřejném prostoru. Asistenti by se měli rekrutovat z řad lidí, kteří mají dobrou znalost sociálně vyloučených lokalit nebo z nich dokonce sami pocházejí. Budou k dispozici i na místech s vyšší koncentrací lidí v centru města, jako jsou dopravní uzly. Pozitivním důsledkem by mělo být i budování důvěry mezi obyvateli vyloučených lokalit a majoritou.

Náklady KSP dosahují 6,88 miliónu, náklady APK pak zhruba 6,5 miliónu (v obou případech je spoluúčast města 5 %). Cílová skupina obou projektů se v mnoha směrech překrývá, projekty na sebe vzájemně navazují. Naše analýzy z předchozích let přitom pro území města uvádějí tato data:

  • počet identifikovaných oblastí se sociálním vyloučením či ohrožením SV: 18
  • v nich žijících lidí: 750
  • počet lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených: až 6000
  • počet bezpřístřeší: kolem 100
  • kapacity komerčních ubytoven: cca 1500 lůžek
  • počet lidí s exekucí: 10.020