ZŠ - zkvalitnění vzdělávání i více peněz

12.01.2017

Všech 20 zápisových základních škol na území statutárního města Liberec by do pěti let mělo projít velkou vnitřní změnou. Po několikaměsíční práci mi totiž rada města v roce 2016 jednomyslně schválila zcela zásadní dokument Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách, který nastavuje osm oblastí, jimž se školy už od nového školního roku prioritně věnují (celý dokument ke stažení zde). Mou osobní ambicí je ale i zvýšit jejich provozní příspěvky, a to nejméně o 20 procent do roku 2018. To v přepočtu činí 5,5 miliónu korun navíc oproti roku 2016.

Střednědobý materiál je přitom prvním svého druhu v novodobé historii města. Chci jím dát jasně najevo, že vzdělávání je pro město stejně důležité jako jeho infrastruktura, sociální a kulturní oblast či například veřejná doprava. Mám za to, že je v zájmu dětí, rodičů i škol samotných otevřít ty oblasti vzdělávání, které jsou zatím opomíjeny či se na ně školy zaměřují jen okrajově, nebo naopak udržet a posilovat to, co už v našich školách velmi dobře funguje.

V čem se chceme zlepšovat?

Střednědobé cíle přitom navazují na velký srovnávací přehled základních škol, který jsme zpracovali a zveřejnili loni zjara (a budeme v něm pokračovat i v dalších letech), a postihují celkem 8 základních oblastí: komunikace a image školy, strategie rozvoje školy, prostupnost vzdělávací soustavy a trhu práce, jazykové vzdělávání, přírodovědné a technické vzdělávání, žákovská participace, stravování a zdravý životní styl a primární prevence rizikových jevů. Chceme tak po školách například zavedení skutečně oboustranné komunikace s veřejností, zlepšování jejich vnějšího obrazu, sledování pokroku žáků v anglickém jazyce prostřednictvím pravidelného testování, zavedení žákovských parlamentů či nějaké jejich obdoby, ale třeba i důsledný monitoring rizikových jevů a práci s podpůrnými opatřeními. Jde skutečně o postupné střednědobé plnění, na němž se budou školy podílet společně s městem i dalšími aktéry vzdělávání, jako jsou rodiče, žáci, školské rady i další subjekty.

S každou školou individuální konzultace

Dokument vznikal takřka půl roku a byl projednán s řadou expertů i samotnými řediteli škol. A v individuální práci se školami pokračuji i dál, s každým ředitelem jsem od podzimu 2016 osobně jednal a konzultoval přímo v prostředí jeho školy, každá z nich se bude moci k plnění cílů postavit dle svých potřeb. Město jako zřizovatel totiž dokumentem nastavuje jen konečné cíle a měřitelné indikátory, školy si ale stanoví svou vlastní cestu, jak se k plnění dobrat. Určitě zohlední již své dosavadní zkušenosti, tradici i příklady dobré praxe. A město jako takové jim k tomu bude maximálně nápomocno i finančně.

Více peněz do škol i učitelům

Ano, i peníze totiž hrají v celém procesu svou nikoli marginální roli. Provoz škol je dlouhodobě podfinancován, proto musím mít ambici prostředky do školství podstatně navýšit. Již v roce 2016 se rezortu podařilo z rozpočtu města pro základní školství získat zvýšení provozního příspěvku o takřka 4 milióny korun na souhrnných 27,7 miliónu, v roce 2017 přidáváme dalších 10 procent, stejný nárůst pak plánujeme i pro rok 2018. Mojí vizí je vyplácet i jakýsi prémiový platový bonus, jímž by ředitelé škol mohli motivovat jak začínající učitele, tak ty, kteří budou na plnění cílů kvality výrazně spolupracovat.