Projekt Férové školy v Liberci pro ZŠ

08.12.2016

Město Liberec pomůže svým základním školám při zavádění tzv. společného vzdělávání, které je ze zákona povinné od 1. 9. 2016.

Rezort školství a sociálních věcí proto připravil projekt Férová škola, do nějž se zapojí další 4 partneři a v různých aktivitách všech 22 základních škol (včetně ZUŠ Frýdlantská). Projekt navazuje na schválený Strategický plán sociálního začleňování a jeho náklady dosahují objemu 27,8 milionu korun.

Záměrem projektu je podpora dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (tedy především ze sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených lokalit, jichž rezort už v loňském roce identifikoval na území města 16) v hlavním vzdělávacím proudu a nastavení prostupnosti do dalšího stupně vzdělávání. "Na jedné straně je správné, že všechny děti mohou při vzdělávání dostat stejné příležitosti, je to důležitý a spravedlivý start do života. Na druhé straně byla inkluze jako taková připravena velmi špatně a překotně. Stát přenesl na naše školy nové povinnosti, neposkytl jim však to zásadní, tedy přímé finanční prostředky na podporu zavádění společného vzdělávání, na asistenty, na koordinátory a další specialisty. V této situaci se musíme jako zřizovatel zachovat zodpovědně, vzít část povinností na sebe a nenechat v tom školy samy," vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Projekt počítá s několika základními aktivitami v oblasti koordinace aktivit na školách (koordinátor inkluze a metodik asistentů na ZŠ) a prevence školní neúspěšnosti (doučování žáků, kariérové poradenství na školách, kluby a kroužky na ZŠ na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, workshopy pro rodiče žáků ze SVL, informační a osvětová kampaň). "Jednotlivé aktivity umožní školám mezi sebou sdílet jak jednotlivé odborné pracovníky, koordinovat některé činnosti, ale zároveň vzájemně přenášet dobrou praxi. Podstatné je pracovat nejen s žáky, ale také s jejich rodiči, kteří jsou další cílovou skupinou a kteří se v řadě případů staví ke vzdělávání svých dětí netečně. Na druhou stranu musíme umět vysvětlit veřejnosti, proč to všechno děláme a v čem spočívá benefit pro společnost," uvedl Ivan Langr.

Partnery projektu jsou spolek EDUCA QUALITY, Člověk v tísni a dále dvě příspěvkové organizace města - DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt. Celkové náklady projektu jsou 27,8 miliónu, z toho podíl města je takřka 1,4 milionu. Projekt by měl být realizován v období od července 2017 do června 2020. Metodicky navazuje na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, který je zaměřen na mateřské školy a na nějž město získalo se svými partnery 27,5 milionu už v letošním roce (partnery jsou ITveSkole.cz, Člověk v tísni a Technická univerzita v Liberci). "Peníze ve výši 55 milionů, které získáme z obou projektů, bych primárně očekával napřímo od státu. Nestalo se tak, musíme si tedy - stejně jako jiné obce - opět pomoci sami, a to i na úkor vlastních kapacit a možností," dodal Ivan Langr.