Princezna Julie: projekt proti šikaně v ZŠ

16.01.2019

Zastřešující dvouletý projekt proti šikaně a dětskému násilí na základních školách zahájil v polovině ledna rezort školství a sociálních věcí. Projekt dostal název Princezna Julie na památku třináctileté Julie Moravcové, která si v roce 2015 dobrovolně vzala život, přičemž šikana byla patrně jednou z příčin. Princezna Julie má mj. upozornit na veškerá rizika podobných netolerovatelných jevů a otevřít veřejnou debatu o nich.

"Název Princezna Julie je symbolický, dílem odkazuje k reálné postavě, dílem k chystané divadelní pohádce. A sdělení je zřejmé - už nikdy nechceme, aby se v Liberci Julčina tragédie opakovala. Co je však nejpodstatnější, Princeznou Julií chceme především podpořit samotné úsilí i preventivní programy jednotlivých základních škol; jde tedy o vzájemně se doplňující a znásobující aktivity. Dá se totiž bez pochyb říci, že neexistuje větší školní kolektiv, kde by šikana - byť třeba v latentní podobě - neexistovala, jen ji umíme lépe či hůře odhalovat a řešit. Pokud bych chtěl toto tvrzení podpořit až do krajnosti, řekl bych, že právě ve škole, která dlouhodobě vykazuje nulové případy výskytu šikany, nemusí být samo o sobě něco v pořádku," domnívá se Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

To právě může mít řadu příčin, jako je třeba obava postižených dětí se včas svěřit, nízká ochota či nedostatečná kompetence rodičů i pedagogů řešit už první projevy rizikového chování, špatně nastavená primární prevence (jak šikanu detekovat, co mají děti v kritický okamžik dělat) i oslabování školních kolektivů (selhávání sociálního a osobnostního klimatu).

Princezna Julie v průběhu dvou let obsáhne řadu různorodých aktivit. Na každé z dvaceti běžných ZŠ nechá liberecký magistrát zpracovat podrobnou mapu školy, a tím získá potřebná vstupní data. Každý měsíc se uskuteční jedna beseda preventistů Městské policie Liberec se žákovským parlamentem ZŠ, odkud se pak informace o všech rizicích i řešeních šikany budou přenášet formou P2P (děti dětem) do jednotlivých tříd a bude se o nich diskutovat v třídnických hodinách. "Chystáme také krizový rozcestník na sociálních sítích pro potenciální dětské oběti šikany (co dělat, na koho se obrátit), odborný workshop pro ředitele škol i školní preventisty a rovněž debaty s veřejností," dodává náměstek Ivan Langr.

Úkolem městské policie bude dále šířit mezi žáky právní povědomí o tom, co šikana může znamenat z pohledu zákona, kdy se může jednat o vydírání, týrání, šíření dětské pornografie apod. Preventisté také budou informovat o následcích bez ohledu na protiprávnost, kdy šikana může způsobit změny v chování jako sebeubližování, psychické problémy a další. "Městská policie ročně v rámci přednášek a návštěv kontaktuje přes 3 500 dětí. Nejvíce v rámci dopravní výchovy. V roce 2019 projdou lektoři proškolením v problematice šikany na školách. Cílem je, aby dokázali zaznamenat indicie, že dítě může být obětí šikany a dokázali vhodným způsobem reagovat," uvedl ředitel městské policie Ladislav Krajčík.

Vrcholem prvního roku projektu Princezny Julie bude divadelní představení O vílách a Králi draků. To je inspirované Julčiným příběhem a pod režijním vedením Jany Hejret Vojtkové ho nastuduje herecké Studio DFXŠ, které je většinově postaveno na dětských hercích. Příběh je v tuto chvíli napsaný, herecké studio jej už zkouší a premiéra by měla být na přelomu května a června tohoto roku. Divadelní představení s tématem šikany a dětského násilí bude formou školních představení nabízeno libereckým základním školám. V plánu je také zařazení do stálého programu libereckého divadla jako odpolední představení pro rodiče s dětmi.

"Tragický příběh třináctileté žákyně, která si vzala život, mě šokoval natolik, že se stal pro mne inspirací k napsání divadelní hry," vypráví herečka a režisérka Jana Hejret Vojtková. "Zasáhlo mě to nejenom jako herečku, ale taky jako mámu. Dalo mi to vnitřní sílu do další herecké a režisérské práce, protože někdy nás oběť posune dál a pomůže tak dalším lidem," upřímně hodnotí Jana Hejret Vojtková.

"Ve druhém roce trvání projektu bude výstupem probíhajícího projektu také koncert dětí ze ZUŠ, protože právě umělecké vzdělávání a jeho podpora je jednou z cest, jak rizikovým jevům účinně čelit," uzavírá náměstek Ivan Langr.