Liberec získal národní cenu za kariérové poradenství

13.11.2019

Statutární město Liberec a společnost EDUCA QUALITY získaly na začátku října Národní cenu kariérového poradenství 2019. Oba partneři byli oceněni za metodiku práce kariérového poradce na základních školách, která je součástí tříletého projektu na podporu společného vzdělávání Férové školy v Liberci I.

V Liberci realizujeme kariérové poradenství v základním vzdělávání od roku 2016, kdy jsme se společností AABYSS pilotovali z prostředků města vstupní roční projekt na základních školách Kaplického a Česká. O rok později jsme pak navázali Férovými školami, na něž jsme z OPVVV získali přes 27 miliónů korun a v nichž je kariérové poradenství, metodicky vedené partnerskou společností EDUCA QUALITY, jednou z klíčových aktivit pro 25 škol (22 městských a 3 krajské). Národní cenu vnímáme jako ocenění kvality projektu Férové školy i našeho společného know-how.

Kariérové poradenství chápeme jako elementární součást přípravy žáků na jejich budoucí profesní uplatnění na trhu práce, které začíná již správným výběrem střední školy. Účelem je cílené budování osobního portfolia žáka už od vyšších ročníků 1. stupně ZŠ, odborné poradenství, pořádání exkurzí do vybraných profesních oblastí, přednášek i seminářů a v neposlední řadě také ověřování role kariérového poradce jako budoucí nezbytné systémové součásti pedagogického sboru. Tedy pozice placené přímo ze státního rozpočtu, jako tomu je u ostatních školských pracovníků, a nikoli z časově ohraničených projektů.

Kariérové poradenství navíc sehrává podstatnou roli v rámci společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Umožňuje jim totiž získávat rovnocennou individuální podporu pro jejich osobnostní rozvoj a snižovat tak alespoň do nějaké míry jejich hendikepy všeho druhu. Férové školy v Liberci I navíc jako projekt poskytují školám i podporu na bázi koordinátorů inkluze, doučování žáků ze znevýhodněného prostředí, kluby a kroužky na podporu rozvoje vybraných gramotností aj. Na projektu jako partneři dále participují Komunitní středisko Kontakt, Člověk v tísni a DDM Větrník.