Jak budeme vzdělávat uprchlé ukrajinské děti?

17.04.2022

Ruská agrese na Ukrajině a související silná uprchlická vlna před statutární město Liberec kromě primární potřeby ubytování a základní humanitární pomoci (potraviny, ošacení, domácí potřeby) postavila i problematiku příštího vzdělávání ukrajinských dětí v mateřských a základních školách. Provedu vás nyní krokově plánem, jak se pokusíme děti od 1. září začlenit do běžných tříd (názorně v semaforovém schématu - viz dole).

Pokud to nebude nezbytně nutné, chceme se v ZŠ především vyhnout čistě ukrajinským třídám, tj. jazykově homogenním skupinám, a také tzv. směnnému vyučování (= odpolední blok navazující na běžné vyučování). Tím bychom jen vytvářeli vyloučené kolektivy a zatížili školy nad jejich možnosti personálně i prostorově. Naopak chceme navázat na již početnou ukrajinskou komunitu v našich ZŠ (cca 140 dětí), která uprchlým dětem může vytvářet přirozené mosty do českého školního prostředí.

První krok, naprosto nezbytný pro úspěšné začlenění, ale představují tzv. adaptační skupiny. Začali jsme je postupně otevírat při základních školách už 14. března a jejich počty porostou až ke dvaceti. Taková je totiž prozatím potřeba - v evidenci ZŠ máme v tuto chvíli kolem 400 dětí školního věku a to číslo jistě nebude konečné. V adaptačních skupinách děti dostávají základy češtiny, výchov i místopisu, jsou kombinovány i s volnočasovými aktivitami. Naši učitelé češtiny zase pod metodickým vedením ZŠ Husova souběžně procházejí školením didaktiky češtiny pro cizince (vyučovat češtině a češtině pro cizince je v lecčems rozdílné).

Zápisy do ZŠ budou letos dva - první pro budoucí prvňáčky s trvalým pobytem v Liberci (21/4) dle spádového principu, druhý teprve pro děti z Ukrajiny (2/6). Kombinace ani záměna zápisu nebude možná! V mezidobí budeme muset pečlivě spočítat zbývající volné kapacity ve školách a požádat případně o jejich navýšení nad rámec dosavadních technických limitů budov, jak nám nově povoluje speciální úprava školské legislativy. Bude to ovšem nutně znamenat určité zvýšení počtu dětí ve třídách. Tedy bohužel i další zatížení pedagogického personálu škol.

Ještě složitější to bude v mateřských školách, které máme ze zcela racionálních důvodů dlouhodobě zaplněny na 100 procent. Naším úkolem bude vytvořit místa alespoň pro ukrajinské předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (tzv. povinné předškolní vzdělávání). V jakém počtu, dosud nevíme. I v MŠ ale budou zápisy dva - 10/5 pro děti s trvalým pobytem v Liberci, 9/6 pro ukrajinské děti. Kombinace ani záměna zápisů opět nebude možná! Je velmi pravděpodobné, že ukrajinské děti (mimo budoucí prvňáčky) do mateřských škol z kapacitních důvodů nenastoupí. Budeme pro ně muset vytvářet tzv. dětské skupiny; samo město ale k tomu nebude mít prostor. Vidíme v tom spíš úkol pro zaměstnavatele ukrajinských maminek, protože funkční dětské skupiny jsou i v jejich zájmu. Město se ale v tomto samozřejmě nezříká spolupráce a součinnosti.

Výše popsané kroky jsou ovšem zatím jen hezkou teorií. Bude záležet na dalším vývoji války, intenzitě uprchlických vln, jestli ji bude vůbec možné realizovat v praxi.